2017-04-07 | Informacja o przekształceniu formy prawnej spółki

W związku z dynamicznym rozwojem APP-Projekt Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, iż z dniem 30.06.2016 r. został zakończony proces przekształcenia spółki APP-Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę APP-Projekt Spółka Akcyjna.

APP-Projekt Spółka Akcyjna postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrowana została w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000625567.

Przekształcenie nastąpiło w trybie art. 551 § 1 i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce APP-Projekt Spółka Akcyjna (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki APP-Projekt Spółka z o.o. (spółki przekształcanej).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami bez zmian pozostały numery NIP i REGON, którymi posługiwała się spółka przekształcana. Nie uległa także zmianie wysokość kapitału zakładowego, który wynosi 100.000,00 zł.

Bez zmian pozostały dane teleadresowe spółki:
APP-Projekt S.A.
Ul. Kłobucka 23c/112
02-699 Warszawa
NIP: 521-33-41-816
Regon: 140130197
KRS: 0000625567
Kapitał zakładowy: 100.000,00 PLN

Przekształcenie formy prawnej spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów. Prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach. Jesteśmy przekonani, że zmiana ta pozwoli nam na podjęcie kolejnych ciekawych wyzwań oraz dalszy rozwój firmy.

Z poważaniem,
Zarząd Spółki

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI